wersja do wydruku Piotr Witelus 06.12.2019 12:15

Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia usługa pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina

WO.272.47.2019                                                                                  Będzin, dnia 6 grudnia 2019 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujace warunki:

 • są podmiotami leczniczymi zarejstrowanymi w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej lub prowadzą grupową praktykę pielęgniarską zarejstrowaną w Okręgowej Izbie Pielęgniarek Położnych,

 • dysponują kadrą pielęgniarską posiadającą właściwe kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielegniarki tj. minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje pielęgniarki lub higienistki szkolnej, zgodnie z art 5 ustawy z dnia 12 kwietna 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

 • posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przynajmniej na kwotę minimalną określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz.U. z 2019, poz. 866).

 • wykażą, iż zrealizowali jedną usługę polegającą na świadczeniu opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w przedszkolach w okresie jednego roku przed upływem terminu składania ofert.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

 

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. WYKONAWCA PRZEDŁOŻY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Harmonogram pracy pielęgniarek w poszczególnych placówkach. Harmonogram musi zawierać:

dzień tygodnia i godziny pracy pielęgniarki wykonującej świadczenia.

 1. Aktualny dokument potwierdzający zarejestrowanie zakładu w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej lub zarejestrowanie grupowej praktyki pielęgniarskiej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

 2. Wykaz osób, które będą świadczyć usługi pielęgniarskie oraz kserokopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 3. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kserokopia – potwierdzona za zgodność z oryginałem, ważna w okresie realizacji zadania).

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

 2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

 3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

 3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć, wykorzystując druk stanowiący załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

lub e-mailem wydzial.edukacji@um.bedzin.pl (skany dokuemntów)

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją: Opieka pielęgniarska nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina

Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 roku, godz. 17:00.

Zamawiajacy dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczacych treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiajacy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki uniemożliwienia postępowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Ewelina Grad tel. 32 267 91 21.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 10.12.2019

 • Do Wszystkich Wykonawców 1 (treść w załączniku)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia usługa pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.12.2019
Data publikacji:06.12.2019 12:15