Zarządzenie Nr 0050.397.2019

Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 10.12.2019

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.

§ 2

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej miasta Będzina
oraz Biuletynie Informacji Publicznych w sprawie zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej
w Będzinie z dnia 26 września 2019 roku. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 3

Termin konsultacji ustalam od dnia 10.12.2019 roku do dnia 24.12.2019 roku.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.397.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.12.2019 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:10.12.2019 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.12.2019 00:01