Będzin, dnia 11.12.2019r.

WRM-RSiIM.271.19.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina – Łukasza Komoniewskiego

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia jest odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich, dostarczanie ich do "azylu" dla zwierząt dzikich lub gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.

Zamówienie obejmuje również transport i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranym właścicielom lub opiekunom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. Nr 2183), ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.), rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L z 05.01.2005, str.1).

OBOWIĄZKI WYKONAWCY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Całodobowa dyspozycyjność z zapewnieniem opieki weterynaryjnej w lecznicy
dla zwierząt (pierwsza pomoc), dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.

W razie przyjazdu do zwierzęcia, które ucierpiało w wyniku zdarzenia drogowego, Wykonawca zapewni specjalistyczną pomoc weterynaryjną. Po udzieleniu przez lekarza weterynarii pierwszej pomocy zwierzęciu, Wykonawca zapewni dalszą opiekę zwierzęciu w azylu lub gospodarstwie rolnym.

2. Odłowienie zagubionych zwierząt gospodarskich i dzikich, w tym w szczególności dzików i lisów, dostarczenie ich do azylu dla zwierząt dzikich lub gospodarstwa rolnego. Wykonawca zapewni środki niezbędne do schwytania dzikiego lub gospodarskiego zwierzęcia.

W tym celu Wykonawca winien dysponować:

a) sprzętem do wykonania zamówienia tj. min. 1 samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt wraz z klatką do transportu zwierząt z prętów stalowych lub drewnianą, nie powodującą zranień u zwierząt. Minimalne wymiary klatki: długość – 1,5 m, szerokość – 0,8 m, wysokość – 1 m. Klatka powinna posiadać drewnianą podłogę oraz wejście i wyjście zamykane wysuwaną do góry kratką, umożliwiającą szybkie zamykanie klatki, osadzoną na odpowiednich prowadnicach, a także sprzętem weterynaryjnym (min. 1 urządzenie do aplikacji środków usypiających na odległość i min 1 sztuka przyrządu typu poskrom) oraz sprzętem łowieckim (min. 1 sztuka broni palnej myśliwskiej, minimum 1 sztuka sieci do unieruchamiania zwierząt i min. 1 przenośna klatka tzw. przenośna odłownia z prętów stalowych, nie powodująca zranień u zwierząt. Minimalne wymiary przenośnej klatki: długość – 3,0 m, szerokość – 2,0 m, wysokość – 2,0 m. Klatka powinna być składana i przystosowana do przewozu oraz powinna posiadać mechanizm umożliwiający samoczynne lub ręczne zamknięcie klatki po wejściu zwierząt do środka.

Wykonawca zapewni odłowionym zwierzętom, opiekę polegającą na humanitarnym traktowaniu zwierząt, zapewnieniu im dostępu do wody i odpowiedniej karmy.

Podejmowanie działań zmierzających do przekazania odłowionego zwierzęcia dotychczasowemu właścicielowi (nie dotyczy zwierząt dzikich).

Wykonawca jest uprawniony do:

  • podjęcia decyzji o sposobie farmakologicznego obezwładniania zwierząt lub jego usypiania w celach transportowych oraz zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do obezwładniania oraz bezzwłocznego uśmiercania zwierząt, w sytuacji powodującej bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego lub w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, aplikowanie niezbędnych środków farmakologicznych, w tym przy użyciu aplikatora strzykawek;

  • eutanazji zwierząt w sytuacjach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa;

  • zapewnienia transportu zwierzęcia dzikiego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami, z miejsca zdarzenia do miejsca leczenia lub przebywania; w tym na tereny leśne,

  • używania środków chemicznych o działaniu zapachowym oraz urządzeń akustycznych do odstraszania zwierząt w sytuacjach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

UWAGA: przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kopię umowy lub oświadczenie o zapewnieniu opieki odłowionym zwierzętom gospodarskim z podaniem danych dotyczących właściciela i adresu gospodarstwa rolnego oraz aktualną umowę lub zapewnienie świadczenia usługi pomiędzy Wykonawcą a lekarzem weterynarii lub lecznicą dla zwierząt.

4. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części. Zbieraniu podlegają zwłoki lub części zwierząt występujących na terenach zurbanizowanych w szczególności płazy, ssaki, gady, ptaki. Po wykonaniu wskazanych czynności Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

5. Wszystkie wymienione wyżej czynności Wykonawca realizuje własnym kosztem i staraniem.

W celu podjęcia czynności, dojazd winien nastąpić niezwłocznie, nie może jednak przekraczać jednej godziny od chwili powiadomienia o zdarzeniu przez pracownika WRM-RSiIM, KP Policji, Straży Miejskiej lub Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta Będzina.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do dnia 31.12 .2020 r.

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2020 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy posiadają:

1. Decyzję Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii , dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu Wykonawcy , do przewożenia padłych zwierząt.

2.Aktualną umowę lub zapewnienie świadczenia usługi pomiędzy Wykonawcą a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i utylizację padłych zwierząt (o ile sam nie dysponuje stosownymi instalacjami do utylizacji padłych zwierząt).

3.Decyzję Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu działalności nadzorowanej – transport zwierząt.

4. Aktualną umowę lub zapewnienie świadczenia usługi pomiędzy Wykonawcą a lekarzem weterynarii lub lecznicą dla zwierząt oraz "azylem" dla zwierząt dzikich ("azyl" powinien być umieszczony w wykazie ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce zamieszczonym na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl » Ochrona przyrody » Ośrodki rehabilitacji zwierząt » Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce) a także umowę lub oświadczenie o zapewnieniu opieki odłowionym zwierzętom gospodarskim przez gospodarstwo rolne.

oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

5. Sprzętem do wykonania zamówienia tj. min. 1 samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt wraz z klatką do transportu zwierząt z prętów stalowych lub drewnianą, nie powodującą zranień u zwierząt. Minimalne wymiary klatki: długość – 1,5 m, szerokość – 0,8 m, wysokość – 1 m. Klatka powinna posiadać drewnianą podłogę oraz wejście i wyjście zamykane wysuwaną do góry kratką, umożliwiającą szybkie zamykanie klatki, osadzoną na odpowiednich prowadnicach, a także sprzętem weterynaryjnym (min. 1 urządzenie do aplikacji środków usypiających na odległość i min. 1 sztuka przyrządu typu poskrom) oraz sprzętem łowieckim (min. 1 sztuka broni palnej myśliwskiej, minimum 1 sztuka sieci do unieruchamiania zwierząt i min. 1 przenośna klatka tzw. przenośna odłownia z prętów stalowych, nie powodująca zranień u zwierząt. Minimalne wymiary przenośnej klatki: długość – 3,0 m, szerokość – 2,0 m, wysokość – 2,0 m. Klatka powinna być składana i przystosowana do przewozu oraz powinna posiadać mechanizm umożliwiający samoczynne lub ręczne zamknięcie klatki po wejściu zwierząt do środka.

6. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,tj.:

- co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 90, poz. 767 ze zm.), która posiada doświadczenie w zakresie weterynarii dzikich zwierząt.

- co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania polowania, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie

4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianom.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2.Oferta musi być złożona w języku polskim pod rygorem nieważności.

3.Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena (CENA BRUTTO).

SPOSÓB OCENY OFERT: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę spośród wszystkich rozpatrywanych ofert.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania

lub e-mailem gospodarka.komunalna@um.bedzin.pl (skany dokumentów)

 

Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2019 r. godz. 15.00.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, wezwania do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, gdy nie wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie Ofertowe Opis Przedmiotu Zamówienia : przedmiotem zamówienia jest odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich, dostarczanie ich do "azylu" dla zwierząt dzikich lub gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.12.2019 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:11.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:20.12.2019 00:03