Warszawa, dnia 4.12.2019

Generalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.139.2018.MK.13

 

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że postępowaniem z dnia 4 grudnia 2019 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.139.2018.MK.11, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził

 

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.12.2019 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:31.12.2019 00:04