wersja do wydruku Piotr Witelus 17.12.2019 08:05

Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia - usługa pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”.

Będzin, dnia 11.12.2019r.

RGM.7021.5.9.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej w celu promocji projektu realizowanego w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” tj.: :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 12 w Będzinie”, kwota udzielonej pomocy finansowej: 255 000,00 zł

poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tablica powinna posiadać wymiary nie mniejsze niż 90cm x120cm i powinna być wykonana zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Tablicę należy wykonać wraz z konstrukcją wolnostojącą umieszczoną w gruncie i trwale zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablica powinna być wykonana z tworzywa sztucznego
lub innego odpowiedniego materiału o minimalnej żywotności 5 lat, odpornego na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablice informacyjną.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 2 tygodnie od daty przyjęcia zlecenia/zawarcia umowy.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

6. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie/zleceniu zawartej/tym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie usługi jakie
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania
do użytkowania przedmiotu zamówienia pn.: Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej.

Wyceniając usługę, Wykonawca winien odnieść się do opisu przedmiotu zamówienia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów prac, zastosowanych materiałów i urządzeń. Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami Zamawiającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego.

Usługa winna być wykonana w sposób kompletny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Tylko tak wykonana usługa będzie odebrana. Cena ofertowa winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania prac niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.

VII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie, Referat Gospodarki Mieszkaniowej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20, lub e-mailem na adres rgl@um.bedzin.pl (skan dokumentów).

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 24.12.2019 r. godz. 15:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania zlecenia/umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

Anna Kulińska - Gaj

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

tel. kontaktowy: 32 267 92 29

mail: rgl@um.bedzin.pl

Aneta Sydow

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

tel. kontaktowy: 32 267 91 36

mail: rgl@um.bedzin.pl


 


 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia - usługa pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:11.12.2019
Data publikacji:17.12.2019 08:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż