WOr.2110.21.2019

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty

w Wydziale Organizacyjnym

(zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

Wymagania obligatoryjne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego
  Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
  (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559 z póź. zm.),

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – Historia ze specjalizacją archiwalną
  lub Archiwistyka,

 • doświadczenie zawodowe – minimum 10 lat potwierdzonej praktyki w zakresie archiwizacji dokumentów,

 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 553 z późn. zm.),

 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
  akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
  (Dz. U. z 2011 roku, nr 14 poz. 67 z późn. zm.),

 • znajomośc ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
  (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe :

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność,

 • rzetelność i systematyczność,

 • staranność i dbałość o szczegóły,

 • dobra komunikacja interpersonalna,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków.

Zakres zadań :

- prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu oraz nadzór nad terminowym
i właściwym przekazywaniem akt do archiwum,

 • prowadzenie spraw związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach istniejących symboli i kategorii archiwalnych,

 • porządkowanie, wyszukiwanie i udostępnianie zgromadzonej dokumentacji,

 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem akt do przekazania w kat. A i B,

 • sporządzanie i uzgadnianie harmonogramu przyjęć akt do archiwum,

 • prowadzenie ewidencji pomiarów temperatury i wilgotności w archiwum,

 • stała konserwacja istniejącego zasobu archiwalnego,

 • prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji archiwalnej,

 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,

 • brakowanie i nadzór nad przebiegiem procesu brakowania akt przedawnionych.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno – biurowa,

 • budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego - Historia ze specjalizacją archiwalną lub Archiwistyka,

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe – minimum 10 lat potwierdzonej praktyki w zakresie archiwizacji dokumentów,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 14.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Pani Beata Świgoń tel. 32-267-92-25.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

/-/ Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacyjnym (zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.12.2019 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:31.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:11.01.2020 00:01