OBOWIĄZEK TRANSKRYPCJI

ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO,

TJ. WPISANIA GO DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOWÓD OSOBISTY

 

 

 

Zmiana nazwiska przez obywatela polskiego na skutek zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP i wystąpienie przez niego z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego bez uprzedniego dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, z jednoczesnym podaniem we wniosku nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, stanowi podstawę do wydania decyzji stwierdzającej nieważność dowodu osobistego na mocy art. 52 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Zgodnie z przepisem wskazanym w art. 52 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

 

Po zawarciu związku małżeńskiego po za granicami RP, w przypadku ubiegania się o dokument tożsamości, obywatel polski na podstawie art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązany jest do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego tj. wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

Zatem w przypadku, gdy we wniosku o wydanie dowodu osobistego wnioskodawca podał nieprawdziwą daną dotyczącą aktualnie noszonego nazwiska, następstwem czego wydany został mu nowy dokument tożsamości zawierający dane nieaktualne na dzień złożenia wniosku (wnioskodawca nie dopełnił obowiązku transkrypcji, pomimo, iż w dniu złożenia wniosku o dowód osobisty przywołany przepis obowiązywał), organ gminy - po powzięciu informacji o zmianie danych, która miała miejsce przed wydaniem dowodu osobistego - wydaje decyzję o stwierdzeniu nieważności dokumentu wystawionego na nieaktualne dane. Na skutek wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, datą jego unieważnienia uwidocznioną w Rejestrze Dowodów Osobistych jest data wydania dowodu osobistego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o dowodach osobistych tj. data personalizacji dowodu osobistego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBOWIĄZEK TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO, TJ. WPISANIA GO DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOWÓD OSOBISTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:10.01.2020 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:10.01.2020 11:18