wersja do wydruku Piotr Witelus 13.01.2020 12:57

Zapytanie ofertowe przedmiot zamówienia – usługa: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin

Będzin, dnia 08.01.2020 r.

WRM-RSiIM.271.20.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
e-mail gospodarka.komunalna@um.bedzin.pl

II. Przedmiot zamówienia – usługa: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin.

KOD CPV: 85.20.00.00 - Usługi weterynaryjne

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin obejmujące:

1. Wykonanie zabiegu sterylizacji u kotek wolno żyjących przez co rozumie się usunięcie jajników i macicy.

- Kotce w dniu zabiegu podaje się lek przeciwbólowy oraz antybiotyk o przedłużonym działaniu.

- Kotka w 3 i 4 dobie po zabiegu powinna otrzymać z pokarmem leki przeciwbólowe – syrop przeciwbólowy.

- Kotka powinna być przetrzymywana w lecznicy weterynaryjnej do 4 doby włącznie po zabiegu, celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej oraz podania po raz drugi osłonowo antybiotyku. Antybiotyki stosowane w osłonie po zabiegu sterylizacji u zdrowych kotek winny być lekami o przedłużonym działaniu.

- Szwy chirurgiczne wewnątrz jamy brzusznej, do skóry oraz szwy śródskórne zakłada się z materiału resorbowalnego.

- Kotkę należy oznaczyć w czasie zabiegu przez wycięcie niewielkiego fragmentu ucha w kształcie trójkąta.

Planowana liczba zwierząt poddana zabiegom to ok. 60 szt.

2. Wykonanie zabiegu kastracji u kotów wolno żyjących.

- W dniu zabiegu kot otrzymuje lek przeciwbólowy oraz osłonowo antybiotyk o przedłużonym działaniu.

- Założenie szwów do podwiązywania powrózka z materiału resorbowalnego.

- Ranę pooperacyjną należy zabezpieczyć preparatem ochronnym.

Planowana liczba zwierząt poddana zabiegom to ok. 35 szt.

Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych płci zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb zwierząt.

3. Zapewnienie minimum 1 klatki do przenoszenia kotów w celu udostępnienia nieodpłatnie opiekunom zwierząt.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zadania określonej w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

  1. Spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 18. grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 24), oraz wpisani są do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, prowadzoną przez Radę Okręgową Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

  2. Prowadzą zakład leczniczy dla zwierząt w granicach administracyjnych miasta Będzina.

Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 lub przesłać drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

lub e-mailem gospodarka.komunalna@um.bedzin.pl (skan dokumentów) na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2020 r. godz. 14.00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe przedmiot zamówienia – usługa: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:08.01.2020
Data publikacji:13.01.2020 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż