Będzin, dnia 20.01.2020 r.

WRM.RSiIM.271.1.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
Adres do korespondencji:

Wydział Rozwoju Miasta Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

tel. 32 267 92 03

annagrzyb@um.bedzin.pl

II. Przedmiot zamówienia – usługa: Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

KOD CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Celem wyceny jest ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

  2. Wyceny winny być sporządzane w formie operatów szacunkowych lub opinii tj. opracowania bez określenia wartości nieruchomości. Opinia nie stanowi operatu szacunkowego w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a jedynie dokument wykonany na podstawie badania możliwości wystąpienia zmiany wartości nieruchomości. Wyceny wykonuje się w dwóch egzemplarzach.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru formy wyceny. Jednakże w przypadku braku zastrzeżenia przez Zamawiającego, gdy Wykonawca stwierdzi brak wzrostu wartości nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania opinii. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za wykonanie opinii, nie za wykonanie operatu.

  4. Zamawiający przewiduje wykonanie maksymalnie 11 wycen w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia w okresie jego trwania, w przypadku konieczności wykonania w tym czasie wycen mniejszej liczby nieruchomości niż przyjęta.

           Wykonawca przedstawi cenę jednostkową wykonania opinii lub operatu.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę posiadającą najniższą cenę za wykonanie 9 opinii i 2 operatów.

Operaty szacunkowe winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze    standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzanej wyceny, a także odnośnie ustaleń dokonanych w trakcie wizji lokalnej, przedmiotem której będą oględziny nieruchomości.

  2. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo w sprawach objętych zamówieniem do wzywania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących sporządzonych operatów szacunkowych lub opinii zarówno przed Zleceniodawcą w prowadzonych przez niego postępowaniach jak i składania wyjaśnień przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym czy też przed sądem administracyjnym w sprawach, w których wycena jest dołączona jako dowód w sprawie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczace:

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:

Warunek zostanie spełniony, jężeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta - Referat Inżynierii Miejskiej

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania lub e-mailem na adres: anna.grzyb@um.bedzin.pl (skany dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2020 r. godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w pokoju 224 w dniu: 30.01.2020 r. o godz. 13:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:22.01.2020 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:20.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.02.2020 00:00