PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem geod. działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i techniczne.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00006040/7, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 381.500,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 38.000 PLN.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 4 marca 2020 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY :

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

     

  • najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta ( I piętro).

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem geod. działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i techniczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:28.01.2020 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:05.03.2020 00:00