PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 172 karta mapy 14 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej o pow. 1127 m².

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00026344/4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 144.000,00 zł zw. z VAT

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 14.000 PLN.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 4 marca 2020 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY :

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

     

  • najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta ( I piętro).

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 172 karta mapy 14 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej o pow. 1127 m².
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:28.01.2020 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:05.03.2020 00:00