WPSiDG.8141.11.5.2020

 

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy
z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2365)

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie i problemem alkoholowym pn:

Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych

w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym

na terenie miasta Będzina”
 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 32 760zł

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Będzina.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, nie wcześniej
  niż od   17 lutego 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku
  (z wyłączeniem jednego miesiąca wakacyjnego – sierpień 2020 rok)

 2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

 4. Wysokość przyznanych środków finansowych uzależniona będzie od ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie zależna od złożenia dodatkowej oferty podmiotu ubiegającego się o środki finansowe. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.

 5. Środki finansowe przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone w szczególności na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Będzina po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno - merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami ujętymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2016 roku Nr 0050.494.2016 biorąc pod uwagę, w szczególności:
  • jakość wykonania zadania publicznego,

  • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

  • skuteczność realizacji zadania publicznego,

  • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

  • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorącpod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem umożliwiającym korespondencję oraz pełną nazwą zadania „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym w dni robocze, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres: 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0 32) 267-92-46.

 

Wymogi dotyczące składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:
  • szczegółowy sposób realizacji zadania,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,
  • informację o wysokości wnioskowanych środków,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób,
  • informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.
 4. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków/błędów formalnych złożonej oferty, po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.
 5. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

 

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zadania.

 7. Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią
  oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
  a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygnięcie przez Prezydenta Miasta Będzina konkursu ofert następuje w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezydenta Miasta Będzina w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

 2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.

 3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Prezydent Miasta Będzina przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.

 5. Prezydent Miasta Będzina po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia. Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

 

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
  przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian
  w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert.

 2. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert
  bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania – od 17 lutego 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem jednego miesiąca wakacyjnego – sierpień 2020 rok).
 2. Miejsce realizacji zadania: Punkty Konsultacyjno – Informacyjne w Będzinie.
 3. Uczestnicy zadania: mieszkańcy Będzina dotknięci problemem przemocy w rodzinie i problemem alkoholowym.
 4. Zakres rzeczowy zadania:
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa psychologicznego w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym,
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym wsparcia i pomocy,
  • przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy osobom współuzależnionym i dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar przemocy,
  • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
  • motywowanie członków rodziny osoby uzależnionej do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii,
  • dokumentowanie konsultacji oraz sporządzanie comiesięcznych informacji o liczbie przyjętych osób i ilości udzielonych konsultacji,
 5. Konsultacje powinny odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu (w dniach od poniedziałku do piątku), w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych w wymiarze minimum 12 godzin tygodniowo.
 6. Baza lokalowa: porady i konsultacje świadczone będą w trzech Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych:
  • Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie przy ulicy Konopnickiej 13,
  • Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie przy ulicy rtm. Pileckiego 17,
  • Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 1.
 7. Zaplecze kadrowe:
  • kadra winna zabezpieczać prawidłową realizację zadania i posiadać stosowne uprawnienia :
 • magistra psychologii lub certyfikowanego specjalisty lub instruktora terapii uzależnień (udokumentowanie doświadczenia w pracy z ofairami przemocy domowej oraz osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu),

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:29.01.2020 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:29.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:06.02.2020 00:02