Zarządzenie nr 0050.405.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 27.12.2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, § 2 ust. 3 lit. b) Zarządzenia nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

zarządzam:

§ 1

1. Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat lokal użytkowy położony w Będzinie przy ul. Małachowskiego 29 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Użyczenie nastąpi na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.405.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:30.01.2020 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:27.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:21.02.2020 00:01