PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczną i Parkową o powierzchni łącznej 1 ha 4356 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu składa się z 14 działek oznaczonych na karcie mapy 5 obręb Łagisza numerami ewidencyjnymi:

3864 o pow. 1028 m², 3865 o pow. 1021 m², 3866 o pow. 1027 m², 3867 o pow. 1032 m², 3868 o pow. 1032 m², 3869 o pow. 1031 m², 3870 o pow. 1032 m², 3872 o pow. 1022 m², 3873 o pow. 1022 m², 3874 o pow. 1022 m², 3875 o pow. 1022 m², 3876 o pow. 1022 m², 3877 o pow. 1022 m², 3878 o pow. 1021 m².

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00028173/8, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 905.000,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Dojazd do nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu zapewniony zostanie poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu poprzez działki gminne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi dojazdowe. Jednorazowa odpłatność z tytułu ustanowienia w/w służebności przejazdu i przechodu wynosić będzie 19.500,00 zł netto.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 90.000 PLN.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

  • najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczna i Parkową” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta (I piętro).

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczną i Parkową o powierzchni łącznej 1 ha 4356 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.02.2020 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:11.04.2020 00:00