PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wesołej 15, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 85 karta mapy 38 obręb Będzin o pow. 105 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.

Na nieruchomości zlokalizowane są ruiny budynku mieszkalnego.

W stosunku do w/w obiektu nie została wydana decyzja o rozbiórce.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00059228/5, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000,00 zł zw. z VAT

W/w cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia koszty likwidacji obiektu.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 800 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2020 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 6 marca 2020 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

  • Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wesołej 15, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 85 karta mapy 38 obręb Będzin o pow. 105 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.02.2020 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:12.03.2020 00:01