Będzin, dnia 12.02.2020 r.

WRM-RSiIM.7013.3.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
 

II. Przedmiot zamówienia – usługa: Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”

KOD CPV: 50800000-3

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na naprawie zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej zlokalizowanej w rejonie toru rowerowego „Pumptrack” przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie.

Dane fabryczne uszkodzonej latarni zostały zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Zdjęcia uszkodzonego przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 4 tygodni od daty przyjęcia zlecenia/ zawarcia umowy.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP do prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci energetycznych.

Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową. (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego)

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie

Wydział Rozwoju Miasta pok. 219

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

lub e-mailem (skan dokumentów) należy przesłać na adres: karol.hagno@um.bedzin.pl na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2020 r. godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w pokoju 219 w dniu: 19.02.2020 r. o godz. 14:30.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

ZAMIESZCZONO DNIA : 17.02.2020

  • WSZYSCY WYKONAWCY (treść w załączniku)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.02.2020 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:20.02.2020 00:01