WOr.2110.3.2020

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

(zadania z zakresu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprawozdań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne :

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego
  Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559 z póź. zm.),

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 2 - letni staż pracy,

 • umiejętność analizy przepisów prawa,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z aplikacji biurowych MS Office, w tym znajomość arkusza kalkulacyjnego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • znajomość przepisów ustaw:

- o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- o własności lokali,

- o samorządzie gminnym,

- o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeks cywilny,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

- o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe :

 • zdolności organizacyjne,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • odpowiedzialność,

 • systematyczność,

 • duża odporność na stres,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
  w tym przygotowanie materiałów na zebrania wspólnot mieszkaniowych,

 • prowadzenie bieżącej korespondencji z zarządcami wspólnot mieszkaniowych,

 • reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot mieszkalnych,

 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych w systemie miesięcznym, w tym aktualizacja zleconych danych,

 • sporządzanie sprawozdań w tym analiz, wykazów w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na potrzeby własne Gminy i podmitów zewnętrznych,w tym sprawozdania GUS,

 • współpraca z zarządcami gminnego zasobu lokalowego, notariuszami, sądami i organami administracji publicznej,

 • wstępna weryfikacja dokumentacji finansowej (faktury VAT, rachunki, noty ksiegowe) i przygotowanie jej do realizacji w działach księgowych.

 

Warunki pracy na stanowisku:

· praca administracyjno - biurowa,

· budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

· wyjścia w teren,

· praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, poświadczające minimum 2-letni staż pracy

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

   

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej”, w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 roku do godz. 14.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Pani Anna Kulińska tel. 32-267-92-29.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej (zadania z zakresu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprawozdań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:04.03.2020 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:04.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.03.2020 00:00