INFORMACJA O OTWARTYM NABORZE DO PROJEKTU GRANTOWEGO

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Miasto Będzin zamierza aplikować w ramach naboru RPO WSL 2014-2020
o środki na projekt pn.: „Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”

W ramach projektu Mieszkańcy Będzina będą mogli skorzystać z możliwości wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz
z elementami systemu grzewczego oraz OZE (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne).

UWAGA: W ramach projektu nie ma możliwości skorzystania z dotacji wyłącznie do montażu instalacji OZE.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej tzn. refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Realizacja projektu pn.: „Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” jest zależna od uzyskania dofinansowania przez Miasto Będzin w ramach ww. naboru.

Możliwe jest wsparcie budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadzona zostanie termomodernizacja lub budynków, w których termomodernizacja została już wykonana.

Za wykonaną termomodernizację uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym wyrażone wskaźnikiem EPH+W (wyliczone przed wymianą/modernizacją kotła) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na poziomie EPH+W<150 kWh/(m2×rok)i.

Projektem zostanie objętych 100 nieruchomości spełniających warunki udziału
w projekcie.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się pod adresem: http://www.bedzin.pl/strona-1059-ograniczenie_niskiej_emisji_w.html

 

iW przypadku budynków zabytkowych/historycznych (objętych ochroną konserwatora zabytków), w których z uwagi na ograniczenia konserwatorskie nie było możliwości przeprowadzenia pełnego zakresu termomodernizacji, wymiana źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą jest możliwe w obiektach, w których zrealizowany jest przynajmniej minimalny zakres termomodernizacji: wymiana okien na podwójne/potrójne (dwuszybowe/trzyszybowe), ocieplenie dachu oraz wewnętrzna wentylacja z odzyskiem ciepła (wszystkie trzy elementy są wymagane). Ww. przegrody zewnętrzne powinny spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej obowiązujące przynajmniej dla roku 2014, zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 poz. 926) .

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O OTWARTYM NABORZE DO PROJEKTU GRANTOWEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:05.03.2020 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:05.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:06.04.2020 00:00