wersja do wydruku Piotr Witelus 12.03.2020 09:46

Zarządzenie nr 0050.69.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie.

Zarządzenie nr 0050.69.2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 05.03.2020 roku

 

w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 65), § 2 ust. 1 lit. b) Zarządzenia nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.07.2018 roku w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina, § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

§ 1

1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wynajem nastąpi na rzecz Pana Waldemara Andzel pod prowadzenie biura poselskiego.

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

 

Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.69.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m² położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:05.03.2020
Data publikacji:12.03.2020 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż