wersja do wydruku Piotr Witelus 12.03.2020 13:55

Zarządzenie nr 0050.68.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 0050.68.2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 5.03.2020 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65
t.j.), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia
18 czerwca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina
w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Będzin wraz z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu, wymieniony w załączniku do niniejszego Zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży obejmujący lokale mieszkalne opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.68.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:05.03.2020
Data publikacji:12.03.2020 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż