Porządek obrad

BRM 0052/VI/07                                                                                 Będzin, 19 marca 2007 r.

 

                                                                                           Szanowny Pan Radny
                                                                                           Szanowna Pani Radna


             Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 marca 2007 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 VI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Będzinie.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowo Turystycznego i projekt Wzgórza Zamkowego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE:
  1/ przedstawienie koncepcji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ przedstawienie wspólnego stanowiska Komisji stałych Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej Jerzego Bełdowskiego,
  3/ dyskusja.
 9. Polityka informacyjna miasta Będzina:                                                                         
  1/ przedstawienie informacji  przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Marcina Lazara,
  3/ dyskusja.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi za 2006 rok:
  1/ przedstawienie informacji  przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Marcina Lazara,
  3/ dyskusja.
  4/ podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały NR XLIX/546/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006"
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2006 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja,
  3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Różyckiego,
  4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ul. Odkrywkowej,
  5/ trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Będzina,
  6/ przyjęcia do realizacji powierzonego zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy,
  7/ osiedlania w mieście Będzinie rodzin narodowości polskiej - repatriantów z terenów byłego ZSRR,
  8/ porozumienia (umowy) w ramach realizacji projektu "Gospodarcza Brama Śląska
  Etap - I Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej",
  9/ wsparcia inicjatywy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,
  10/ przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 - 2015",
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                     Waldemar Szydło

                                                                               Przewdniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Będzinie


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:20.03.2007 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.04.2007 08:59