wersja do wydruku Piotr Witelus 16.03.2020 10:22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Będzin, dnia 09.03.2020 r.

WGM.6840.1.2020


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

W dniu 17.04.2020 roku o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie

odbędzie się drugi ustny nieograniczony przetarg

na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

 

 1. Lokal mieszkalny nr 30 przy ulicy 1 Maja 2 w Będzinie
  o powierzchni użytkowej 87,40 m2, składający się z 4 pokoi (w tym 2 pokoje przechodnie), kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,69 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,01828 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 3 piętrze, IV kondygnacji
  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2/4, na karcie mapy nr 38, obręb Będzin, o powierzchni 1096,00 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta
  Nr KA1B/00006468/3.

   

  Cena wywoławcza 157 162,50 zł

  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym

  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 154 259,08 zł

  b) cena udziału w gruncie – 2 903,42 zł

  Wadium: 15 800,00 zł

  minimalne postąpienie 1 600,00 zł

   

Administratorem lokali jest Administracja Zasobów Komunalnych MZBM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 2a w Będzinie (tel. 32 775 81 38), która udostępnia przedmiotowy lokal w ramach oględzin.

Sprzedaż ww lokalu mieszkalnego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j – Dz.U.2020.65 z późniejszymi zmianami).

Dla powyższego lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. - Dz.U.2020.213).

 

Lokal nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.- Dz.U.2020.65 z późniejszymi zmianami) upłynął bezskutecznie dnia 06.09.2019 r. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 25.10.2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Uczestnik, który wygra przetarg, przed podpisaniem aktu notarialnego, będzie zobowiązany uiścić, wynikającą z wylicytowanej ceny nieruchomości: cenę za lokal oraz cenę udziału w gruncie osiągnięte w przetargu. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tj. - Dz. U. 2020.106).

Opłaty notarialne i sądowe ponosi kupujący w dniu podpisania aktu notarialnego.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 

 1. Wpłata wadium w terminie do dnia 10.04.2020 r.

  Wadium wnoszone jest w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie w ING Bank Śląski S.A. Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

   

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia lokalu oraz ceny udziału w gruncie, z uwzględnieniem proporcji ceny składnika budowlanego i ceny gruntu zachodzącymi w cenie wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie nabywcy.

 

 1. Złożenie w terminie do dnia 10.04.2020 roku, w Kancelarii Urzędu Miejskiego
  w Będzinie:

  a) Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i regulaminem przetargu

  b) Dowodu wpłaty wadium

 

Regulamin przetargu i druk oświadczenia dostępne są w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pok. nr 10).

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z Administracją Zasobów Komunalnych MZBM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 2a w Będzinie (tel. 32 775 81 38) w godzinach pracy tj.:

poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – czwartek od 800 do 1400, piątek od 800 do 12 00 .

Na przetarg należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Osoba występująca w imieniu osoby prawnej winna okazać wypis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający jej uprawnienie do reprezentowania podmiotu.

 

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego uczestniczą w przetargu razem. Jeśli jeden z małżonków nie może uczestniczyć w przetargu osobiście, może przed przetargiem udzielić współmałżonkowi pisemnej zgody na samodzielne dokonywanie przez niego czynności przetargowych.

Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka mogą zostać udzielone przed przetargiem na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka doręczona komisji przetargowej dopiero w dniu przetargu wymagają formy notarialnej.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie, od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem (32) 267 91 36. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu wymienionego w niniejszym ogłoszeniu, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto opublikowane na stronach internetowych urzędu.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:09.03.2020
Data publikacji:16.03.2020 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż