Będzin, dnia 20 marca 2020 roku

BRM.0002.XXI.2020

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 23 marca 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

  2. zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020 – 2030,

  3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej, Modrzewiowej – część A,

  5. przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2019 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

  6. przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”,

  7. przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”,

  8. opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina.


4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506
z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:23.03.2020 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:23.03.2020 08:16