Będzin, dnia 23.03.2020 r.

RGO.0007.1.2020

 

Konsultacje projektu uchwały

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.88.2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Konsultacje zarządzono w terminie od 23 marca do 6 kwietnia 2020 roku. Ewentualne propozycje i uwagi należy składać na załączonym formularzu konsultacji do Referatu Gospodarki Odpadami – pokój 127.

 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

(-) Joanna Koziak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:23.03.2020 16:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:07.04.2020 00:02