Będzin, dnia 26.03.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.1.10.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3f, ust. 3g pkt 1, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w zw. z art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

 

zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; działka nr 11/4 ark. mapy 55 położona w Będzinie

 

o wydanym postanowieniu Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.10.2019 z dnia 24.03.2020 r.

zawieszającym postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63; 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63".

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3g pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone oraz nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32 267-91-98/72) w trosce o zdrowie mieszkańców.

 

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.10.2019 z dnia 24.03.2020 r. zawieszającym postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63; 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:27.03.2020 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:10.04.2020 00:02