Zarządzenie nr 0050.85.2020

Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 17 marca 2020 r.

 

 

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0050.73.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), §7 oraz §18 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 15/2017 s dnia 31 marca 2017 r., w związku z podrozdziałem 14 Działanie VI
(str. 143) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Będzina stanowiącego załącznik do uchwały XV/120/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku oraz z w związku z Zarządzeniem nr 10/2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców gminy Będzin.

 

zarządzam:

 

 

§1

Dokonać zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 0050.73.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa dla Mieszkańców Miasta Będzina dotyczący naboru wniosków w projekcie
pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina ” poprzez nadanie mu brzmienia zgodnego z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Regulamin dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzin, na stronie internetowej www.bedzin.pl oraz w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin,
I piętro, pokój 120.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.85.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0050.73.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina ”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:30.03.2020 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:17.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.05.2020 12:12