Będzin, dnia 27.03.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

 

WOŚiGK.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam strony

 

o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Wójta Gminy Psary.

Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) niezbędne będzie przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie przeznaczenia działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina i Gminy Psary.

Wobec powyższego zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone po przeprowadzeniu niezbędnych ww. czynności w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32 267-91-98/72) w trosce o zdrowie mieszkańców.

 

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.03.2020 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.04.2020 00:00