Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.91.2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 31.03.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości:

W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2020 r., na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 40.000 złotych uczestniczyło 9 podmiotów, które złożyły łącznie 12 ofert.

Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, iż w związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz ogłoszonym w kraju stanem epidemii - na dzień rozstrzygnięcia konkursu - zarówno organ ogłaszający konkurs, jak i organizacje, które do niego przystąpiły nie są w stanie przewidzieć, czy zaplanowane zadania da się zrealizować zgodnie z założeniami poszczególnych ofert oraz w sposób bezpieczny, tzn. uwzględniający wszystkie obostrzenia mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wspomnianego patogenu.

 

Mając powyższe na uwadze postanowiono nie przyznawać w chwili obecnej dotacji na realizację zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.03.2020 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:08.04.2020 00:00