Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.90 2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 31.03.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości.

Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku, na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 40.000,00 zł, wpłynęły 4 oferty. Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 żadna z organizacji nie jest w stanie realizować przedstawionych w ofertach zadań publicznych, z uwagi na to, iż zadania miały być realizowane w terminie od 1.04.2020 r., podczas, gdy placówki, w których zadania miały być realizowane pozostają zamknięte oraz obowiązują zakazy organizowania zgromadzeń oraz ograniczenia w przemieszczaniu się osób.

 W związku z powyższym w chwili obecnej postanowiono nie przyznawać dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XVI/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.03.2020 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:08.04.2020 00:00