Będzin, dnia 02.04.2020 r.

WOŚiGK.7021.3.2.2020

 

Ogłoszenie
przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż drewna

 

Na podstawie zarządzenia nr 0151/469/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2003r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących w posiadaniu Gminy Będzin zmienionego zarządzeniem nr 0151/510/2009 z dnia 13.11.2009r., zarządzeniem nr 0050/326/2011 z dnia 19.10.2011r., zarządzeniem nr 0050/26/2013 z dnia 24.01.2013r. oraz zarządzeniem nr 0050/431/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Ogłaszam przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna mieszanego miękkiego i twardego pozyskanego z wycinki na terenie miasta Będzina i tzw. parku Rozkówka, obręb Grodziec.

Termin składania ofert: 14.04.2020r. – 15.04.2020 r.

Miejsce pozyskiwania drewna: Teren Miasta Będzina, tzw. park Rozkówka,

Cena wyjściowa za 1 m3 : 25,00 zł + 8% VAT – drewno mieszane miękkie i twarde

Miejsce odbioru drewna: Będzin, tzw. park Rozkówka,

Ilość drewna: 115 m3 - drewno mieszane miękkie i twarde

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii urzędu z napisem „oferta na zakup drewna” (załącznik nr 1). Oferty złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać: cenę za m3 drewna. Ofertę należy złożyć na całą ilość drewna tj.: 115 m3 drewna przewidzianego do zakupu (załącznik nr 2). Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać ofertę oferenta, oferującego najwyższą cenę za zakup 115 m3 drewna, według cen nie mniejszych niż 25,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno mieszane miękkie i twarde. W przypadku takich samych ofert cenowych decyduje kolejność wpływu oferty. Opłatę należy uiścić zgodnie z poleceniem w terminie określonym w załączniku nr 2, w przeciwnym razie oferta zostanie anulowana.

Drewno należy odebrać i załadować z miejsca wycinki, 42-500 Będzin, tzw. park Rozkówka, we własnym zakresie w terminie do 22.04.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, pok. 224 lub telefonicznie (32) 267 91 56 w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Oferty złożone niezgodnie z wymaganiami Prezydenta nie będą rozpatrywane.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.04.2020 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:02.04.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.04.2020 00:00