Katowice, 31 marca 2020 r.
 

GL.ZUZ.2.4210.44.2020.JF/RKW 2020-2562
 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


 

Na podstawie art. 617 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ,ze zmianami)w związku z art. 16 pkt 65 lit f oraz pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 5 oraz 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268,ze zmianami) „Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek firmy Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków działającej w imieniu pełnomocnika w osobie Doroty Nagrodzkiej reprezentującej firmę GGS-Projekt, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/20/6Kv Syberka przy ulicy Czeladzkiej w Będzinie w granicach działki 5783/2 za pomocą zestawu skrzynek rozsączających do ziemi.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w lokalu tutejszego organu, tj. Zarządu Zlewni w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8—10, 40-127,Katowice, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27.

Ponadto informuję, ze po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydana na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/20/6Kv Syberka przy ulicy Czeladzkiej w Będzinie w granicach działki 5783/2 za pomocą zestawu skrzynek rozsączających do ziemi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.04.2020 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.04.2020 00:03