PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3/1 i 3/2 karta mapy 45 obręb Będzin o pow. łącznej 1869 m².

 

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny przemysłu oraz działalności produkcyjno - uslugową - symbol planu 2 PP-PS.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 165.000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetragu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00002381/1

W dziale IV w/w księgi wieczystej wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 0,02 zł (02/100) na rzecz Skarbu Państwa. Przedmiotowa hipoteka podlegać będzie wykreśleniu.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 16.000 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 08 czerwca 2020 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

  • do dnia 10 czerwca 2020 r. skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tel 32 267 91 50 lub 32 267 92 13 celem uzyskania informacji odnośnie zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenienia się wirusa COVID – 19, które zostaną zastosowane podczas przeprowadzania przetargu.

     

  • Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3/1 i 3/2 karta mapy 45 obręb Będzin o pow. łącznej 1869 m².
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.05.2020 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.06.2020 00:00