PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Wrzosowej, oznaczonych na karcie mapy 4 obręb Będzin numerami ewidencyjnymi działek:

 

  • 197/11 o pow. 695 m² - cena wywoławcza 223.000,00 zł netto

  • 197/12 o pow.708 m² - cena wywoławcza 227.000,00 zł netto

 

Do cen sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetragu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00006674/0

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 22.000 PLN.

Wpłata jednego wadium upoważnia do nabycia jednej działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 08 czerwca 2020 r. wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

 

  • do dnia 10 czerwca 2020 r. skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tel 32 267 91 50 lub 32 267 92 13 celem uzyskania informacji odnośnie zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenienia się wirusa COVID – 19, które zostaną zastosowane podczas przeprowadzania przetargu

  • Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Wrzosowej, oznaczonych na karcie mapy 4 obręb Będzin numerami ewidencyjnymi działek
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.05.2020 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.06.2020 00:01