Będzin, dnia 19.05.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.3.2020

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony

zgodnie z pismem z dnia 04.05.2020 r. pełnomocnika Pana Jędrzeja Machura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą " Nieruchomości Jędrzej Machura: ul. Dojazd 6/53, 42-400 Zawiercie zmieniono teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, obecnie pod nazwą: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105, oraz częściach działek ewidencyjnych nr 6722/2 i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie".

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz 283 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w celu wydania opinii.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Art. 15 zzr ust. 1 pkt 2 powyższej specustawy stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 w godzinach pracy Urzędu.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 32 267-91-98 w trosce o zdrowie mieszkańców

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonanie po upływie 14 dni do publicznego ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.05.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.05.2020 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Romuald Baran
Data na dokumencie:19.05.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:19.05.2020 15:02