OGŁOSZENIE
Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie

ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego

 

Nazwa i adres: Miejska Świetlica Środowiskowa w Będzinie

ul. rtm. W. Pileckiego 17

Określenie stanowiska: Główny księgowy

Wymiar zatrudnienia: ¼ etatu

Data zatrudnienia: 01.07.2020r. 

 

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 5. Spełnia jeden z powyższych warunków:

 6. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;

 7. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;

 8. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 9. posiada certyfikat księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 10. Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, pracownikach samorządowych;

 11. Biegła obsługa komputera w tym obsługa systemu bankowości internetowej, bardzo dobra znajomość programów komputerowych: Księgowość i Płace Optivum firmy Vulcan, Płatnik ZUS, pakiet MS Office.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • mile widziane doświadczenie w dziale księgowości miejskiej jednostki organizacyjnej;

 • znajomość i umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;

 • dokładność, systematyczność i rzetelność;

 • umiejętność planowania, podejmowania decyzji i dobrej organizacji pracy własnej;

 • dobra komunikacja interpersonalna;

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • wysoka kultura osobista;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego:

 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz bieżąca ich aktualizacja.

 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych MŚŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych.

 4. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych.

 5. Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

 6. Opracowywanie projektów planów finansowych MŚŚ i ich zmian na podstawie informacji o planowanej wysokości dochodów i wydatków.

 7. Dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika MŚŚ o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków.

 8. Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych MŚŚ.

 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych.

 10. Nadzór nad funkcjonowaniem kasy i przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych MŚŚ i ochrony wartości pieniężnych.

 11. Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez MŚŚ pod względem finansowym.

 12. Naliczanie wynagrodzeń i innych należności pieniężnych, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należnych podatków i zaliczek.

 13. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń pracowniczych, rozliczenia.

 14. Przygotowywanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.

 15. Naliczanie podatku dochodowego i prowadzenie pełnej dokumentacji w oparciu obowiązujące przepisy.

 16. Opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia MŚŚ z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.

 17. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego MŚŚ.

 18. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, rozliczeniowych, majątkowych

i innych z zakresu działania MŚŚ.

 1. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat.

 2. Udzielanie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań.

 3. Dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur, instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej).

 4. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i gospodarki finansowej.

 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o obowiązkach głównych księgowych zleconych przez kierownika MŚŚ.

Warunki pracy na stanowisku

 • miejsce pracy – Miejska Świetlica Środowiskowa w Będzinie,

 • praca administarcyjno – biurowa;

 • praca w trybie jednozmianowym, 2 godzinny czas pracy (¼ etatu),

 • praca siedząca, związana z pracą przy komputerze,

 • wyjścia w teren (bank, urząd),

 • budynek jednostki organizacyjnej nie jest wyposażony w windę,

Oferta powinna zawierać:

 1. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata.

 2. Uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego (Na każdej stronie kserokopii dokumentu proszę napisać: „Za zgodność z oryginałem i potwierdzić własnoręcznym podpisem).

 3. Uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej w księgowości, ujęte w wymaganiach niezbędnych

(Na każdej stronie kserokopii dokumentu proszę napisać: „Za zgodność z oryginałem

i potwierdzić własnoręcznym podpisem).

 1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia-załącznik nr 1).

 2. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia-załącznik nr 2).

 3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia-załącznik nr 3).

 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Będzinie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia –załącznik nr 4).

 5. Uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

9. Klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 5)

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 931, 1669. ), w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko – Główny Księgowy” w siedzibie świetlicy pod adresem: Miejska Świetlica Środowiskowa w Będzinie,

ul. rtm. W. Pileckiego 17 42-500 Będzin, lub elektronicznie w formie skanów na adres: swietlica.srodowiskowa@e-bedzin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2020 r.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dokumenty, które wpłyną do MŚŚ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru nie podlegają zwrotowi.

 2. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru na stanowisko głównego księgowego w MŚŚ w Będzinie będą archiwizowane przez okres 3 miesięcy

 3. Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną

o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MŚŚ w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0%,

 2. Szczegółowych informacji udziela kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej – Aneta Linnert - Kurkowska tel. 032 761-47-64,

 3. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń

Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie

/-/ Aneta Linnert - Kurkowska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.05.2020 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Linnert-Kurkowska
Data na dokumencie:19.05.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:11.06.2020 00:02