Będzin, dnia 02 czerwca 2020 roku

WOr.2111.1.2020

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE
Z SIEDZIBĄ I ADRESEM PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

 

 

1.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

 

a)

wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),

 

b)

co najmniej 3-letni staż pracy (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną),

 

c)

posiadanie niezbędnej wiedzy oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,

 

d)

posiadanie umiejętności menedżerskich ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,

 

e)

posiadanie umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.

2. Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 

a)

ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,

 

b)

znajomość języków obcych.

3.

Kandydaci nie mogą być karani:

 

a)

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

b)

zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).

4.

Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju

 

Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

 

Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:

 

a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,

 

b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,

 

c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,

 

d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.

 

5.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

a)

podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,

 

b)

oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 

c)

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe,

 

d)

referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 

e)

program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,

 

f)

oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

 

g)

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami),

 

h)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

5.

Wnioski kandydatów wraz z wszystkimi dokumentami mają być przesłane w zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ” na adres Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w terminie do 01 lipca 2020 roku, do godziny 15.30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów - 06 lipca 2020 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - 21 lipca 2020 roku.

6.

Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi warunków organizacyjno - finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie oraz z informacjami o działalności instytucji kultury, w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).

 

7.

Warunki organizacyjno - finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej - Oferty pracy).

8.

Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.

9.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Prezydent Miasta

/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ I ADRESEM PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:02.06.2020 00:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:02.06.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.07.2020 00:04