WOr.2110.5.2020

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Inwestycji

(zadania z zakresu instalacji sanitarnych)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,

 • udokumentowane minimum co najmniej 3 lata pracy przy realizacji inwestycji w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego
  Unii
  Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 265),

 • umiejętność analizy przepisów prawnych,

 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej i kosztorysowej,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z aplikacji biurowych MS Office (w szczególności MS Word, Exel),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • wysoka kultura osobista,

 • znajomość obsługi programu do kosztorysowania np. NORMA,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod-kan, cieplnej i kanalizacyjno-wentylacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

 • współudział na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

 • współpraca przy weryfikacji dokumentacji projektowej pod względem rzeczowym, kompletności i czytelności dla wykonawcy robót budowlanych,

 • weryfikacja pod względem zgodności z dokumentacją projektową i sprawdzenia zakresu ujętych robót w przedmiarze,

 • udział w odbiorach dokumentacji projektowo-kosztorysowej i odbiorach  technicznych zadań,

 • planowanie i nadzorowanie remontów kapitalnych i bieżących,

 • planowanie, przygotowywanie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań  inwestycyjnych,   

 • przygotowywanie i uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień na prace projektowe i wykonanie robót budowlanych,

 • koordynowanie i nadzorowanie postępu prac projektowych, zleconych do opracowania,

 • redagowanie i przygotowywanie pism,

 • wykonywanie w ramach powierzonego zakresu innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

· praca administracyjno - biurowa,

· budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

· wyjścia w teren,

· praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego technicznego,

 • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, poświadczające minimum 3-letni staż pracy przy realizacji inwestycji w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

   

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji”, w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku do godz. 15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Mirosław Leśniewski a tel. 32-267-91-64.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu instalacji sanitarnych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:10.06.2020 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:10.06.2020
Informację aktualizował:Jacek Trześniewski
Data aktualizacji:23.06.2020 00:00