Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

Zastępca Kierownika

w Wydziale Księgowo Budżetowym, Referat Finansowy

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

 

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • posiada ukończone studia wyższe ekonomiczne,

 • posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,

 • posiada znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

 • posiada znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

  posiada znajomość ustawy o podatku od towarów i usług VAT, Ordynacja podatkowa oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • posiada praktykę zawodową w rozliczaniu podatku VAT,

 • posiada znajomość i doświadczenie obsługi programu komputerowego w zakresie finansowo-księgowym (dodatkowym atutem będzie znajomość programu MiCOMP),

 • posiada staż pracy przez okres co najmniej 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku o podobnym zakresie czynności, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności organizacyjne,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • odpowiedzialność,

 • systematyczność,

 • umiejętność analizowania danych finansowych,

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,

 • umiejętność w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej,

 • znajomość obsługi programu komputerowego w zakresie Microsoft Office.

   

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nadzór nad obsługą finansowo-księgową wydziałów urzędu w ramach działania Referatu Finansowego,

 • prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej urzędu,

 • nadzór i kontrola nad zgodnością operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,

 • kontrola legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych podlegających realizacji przez Referat Finansowy,

 • organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów
  finansowo – księgowych,

 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej,

 • opracowanie planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów dla Referatu Finansowego,

 • przygotowywanie zmian w planie finansowym Referatu Finansowego,

 • nadzór nad sprawozdawczością budżetową w zakresie dochodów i wydatków urzędu,

 • nadzór nad zachowaniem zasad dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowanych środków finansowych oraz dochodów realizowanych przez Referat Finansowy,

 • nadzór i kontrola prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych w zakresie realizacji wydatków urzędu, w tym
  w szczególności: wydatków bieżących, majątkowych, dotacyjnych, związanych
  ze środkami pochodzenia zagranicznego w tym Unii Europejskiej, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji płacowej, umów zleceń
  i o dzieło, w tym również nad prawidłowym naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników, diet radnych oraz ryczałtów,

 • nadzór nad prawidłową obsługą finansową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • nadzór nad realizacją płatności zobowiązań finansowych urzędu, czynności rozliczeniowych należności oraz wszelkich przepływów pieniężnych,

 • współpraca z bankiem prowadzącym bieżącą obsługę urzędu,

 • dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych podlegających zatwierdzeniu do wypłaty,

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej - urzędu, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian
  w funduszu, informacją dodatkową oraz wymaganymi załącznikami,

 • nadzór nad udzielaniem i rozliczaniem delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników i radnych,

 • nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej podstawowych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobu dokonywania ich umorzeń,

 • nadzór nad sporządzaniem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie ewidencji prowadzonej w Referacie Finansowym,

 • nadzór i kontrola nad przeprowadzaną inwentaryzacją w zakresie działania Referatu Finansowego, tj. weryfikacją i potwierdzaniem sald,

 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej rozpoczynającej proces przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji składników majątkowych urzędu,

 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem księgowym oraz ujęciem wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych,

 • nadzór nad obsługą scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług VAT w Mieście Będzinie oraz nad cząstkowym rozliczaniem tego podatku dotyczącym urzędu,

 • rozpatrywanie wniosków obywateli, wniosków i interpelacji oraz zapytań radnych, posłów i senatorów w sprawach należących do kompetencji Referatu,

 • organizacja pracy w Referacie Finansowym, w tym min. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia naborów, opracowywanie zakresów czynności, właściwy podział pracy, ustalanie terminów urlopów i zastępstw oraz dokonywanie okresowych ocen pracowniczych,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno – biurowa,

 • budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 • wyjścia w teren,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

 

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, poświadczające minimum 10-letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

   

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika w Wydziale Księgowo – Budżetowym, Referat Finansowy”,         w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu                z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Referatu Finansowego Pani Beata Wiśniewska tel. 32-267-91-10.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

/-/ Aneta Witkowska – Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika w Wydziale Księgowo Budżetowym, Referat Finansowy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:12.06.2020 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:12.06.2020
Informację aktualizował:Jacek Trześniewski
Data aktualizacji:23.06.2020 00:00