Będzin, 15.06.2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Będzinie

Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 Listopada 20

tel. 032 2679208

e-mail : boin@um.bedzin.pl

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na Rachmistrzów terenowych w Gminie Będzin do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728), którzy będą wykonywać zadania spisowe na terenie Gminy Będzin.

 

 1. Kandydat na Rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania niezbędne:

  1. być osobą pełnoletnią,

  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Będzin,

  3. posiadać wykształcenie co najmniej średnie,

  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany jest :

  1. do wzięcia udziału w szkoleniu teoretycznym i praktycznym,

  2. do przystąpienia do egzaminu na Rachmistrza terenowego po odbyciu szkolenia. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 3. Oferta na Rachmistrza terenowego powinna zawierać :

  1. Zgłoszenie kandydata na Rachmistrza terenowego (zał. 1).

  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2).

  4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

 4. Do głównych zadań zadań Rachmistrza terenowego należeć będzie :

  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednio lub telefonicznie w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS (Centralne Biuro Spisowe)

  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na Rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub termin dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 – Listopada 20 – kopertę należy przekazać do Biura Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu.

 6. Informacje dodatkowe

  1. Szkolenia dla kandydatów na Rachmistrzów terenowych odbędą się w terminie od 3 sierpnia do 13 września 2020 roku.

  2. Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej lub stacjonarnej albo w połączeniu obu form w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

  3. Kandydaci na Rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

  4. Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

  5. Kandydat po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem poczty e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Katowicach. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku prowadzenia wywiadu telefonicznego stawka wyniesie 20 zł brutto.

  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 032 2679208

 

Więcej informacji o spisie pod adresem : https://rolny.spis.gov.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina Gminny Komisarz Spisowy Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na Rachmistrzów terenowych w Gminie Będzin do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.06.2020 16:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:
15.06.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.07.2020 00:05

Rejestr zmian dokumentu