Będzin, dnia 03.07.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

WRM.RSiIM.6722.1.2019

 

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego
w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/475/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20, pokoju nr 224 II piętro w godzinach od 800 do 1500.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbywa się także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20, pokoju nr 101, I piętro.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej do Prezydenta Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: rozwoj@um.bedzin.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej,

2. ustnie do protokołu,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:03.07.2020 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:03.07.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:03.07.2020 12:26