Zarządzenie nr 0050.229.2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 14.07.2020 roku

 

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz
ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust.1 i 2, art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.), Uchwały
nr XV/95/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin na rzecz najemców z późniejszymi zmianami oraz w wykonaniu Uchwały
nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w formie bezprzetargowej na rzecz
ich najemców stanowiące własność Gminy Będzin wymienione w załączniku do niniejszego Zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży obejmujący lokale mieszkalne opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.229.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2020 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.07.2020 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:16.07.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.07.2020 09:09