Będzin, dn. 31.07.2020 r.

RGO.0007.3.2020

 

Ogłoszenie wyników konsultacji

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.236.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku.

W terminie od 15 lipca do 29 lipca 2020 roku żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do ww. projektu Uchwały.


 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

(-) Joanna Koziak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.07.2020 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.07.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:31.07.2020 13:34