Porządek


BRM 0052/VII/07                                                                             Będzin, 19 kwietnia 2007 r.


                                                                                                     Szanowna Pani Radna
                                                                                                     Szanowny Pan Radny


              Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2007 roku (piątek) na godzinę 9.00 VII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2006 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Sławomira Seremaka
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina
   z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2006 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Związku Miast Polskich w 2006 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez delegata Będzina do Związku Miast Polskich Radosława Barana
  2/ dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ nawiązania współpracy w zakresie zapewnienia miejsc schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Dąbrowie Górniczej osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy domowej z terenu gminy Będzin,
  2/ rozpatrzenia wezwania Polskiej Telefoni Cyfrowej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie artykułu 101 ustawy o samorządzie gminnym,
  3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Wolności,
  4/ zmiany uchwały Nr VII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie miasta Będzina,
  5/ zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na automatach w budynku przy ul. Modrzejowskiej 81 w Będzinie,
  6/ zmian budżetu miasta na 2007 rok
  7/rozpatrzenia skargi z dnia 22.02.2007 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Pana Leszka Guzek na uchwałę Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2006 roku Nr VII/570/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Grodziec,
  8/ zmian w uchwale nr VI/67/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie trybu i pracedury uchwalania budżetu miasta Będzina.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

                                                                                             Waldemar Szydło

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:20.04.2007 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.05.2007 08:54