Będzin, dnia 06.10.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.9.2020

 

 

OBWIESZCZENIE      

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz w zw. z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie wyznaczenia Prezydenta Miasta Będzina do przeprowadzenia  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku od włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”

zawiadamiam

strony o toczącym się postępowaniu na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku od włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”.

Zgodnie z  art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) przesłano dokumenty do organów wsółdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w celu uzyskania wymaganych opinii.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 – w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu. Kontakt telefoniczny - 32 267-91-98.

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą  -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 


    Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina 

Z-ca Naczelnika   

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej   

Romuald Baran

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.10.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.10.2020 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Romuald Baran
Data na dokumencie:06.10.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:08.10.2020 12:02