Będzin, dnia 22 października 2020 roku

BRM.0002.XXVII.2020

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 29 października 2020 roku (czwartek) na godzinę 13.00 XXVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
    szkolnym 2019/2020.

  4. Informacje o oświadczeniach majątkowych:

1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dudzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,

2/ informacja Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

2/ przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,

3/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary – część A,

4/ sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IV/12/90 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 września 1990 r. w sprawie nadania nazwy ulic na osiedlu Zamkowe (przedsięwzięcie wariant VII),

5/ nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej przy Parafii Nawiedzena NMP na osiedlu Syberka w Będzinie,

6/ zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Będzina,w których wykonano remont elewacji,

7/ zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

8/ zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020 – 2030.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:23.10.2020 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.10.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:23.10.2020 09:00