ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  Z  PRZEBIEGU  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA BĘDZINA   ZA I  KWARTAŁ  2007  ROKU
  Plan budżetu Plan po zmianach na 31.03.2007r. Wykonanie  
NAZWA na dzień %
  01.01.2007 roku  
         
  DOCHODY   +    PRZYCHODY  214 235 965 215 968 579 46 909 432 21,7%
         
         
  DOCHODY   BUDŻETOWE  -  RAZEM 168 385 084 168 792 863 32 076 020 19,0%
         
  I. DOCHODY  WŁASNE ( z udziałami ) 87 573 913 87 578 913 21 996 486 25,1%
 II. SUBWENCJA  OGÓLNA 16 519 229 16 922 008 6 384 835 37,7%
       
III. DOTACJE  NA  ZADANIA  BIEŻĄCE      
     REALIZOWANE  NA  PODSTAWIE 285 055 285 055 70 264 24,6%
     POROZUMIEŃ        
       
IV. DOTACJE  CELOWE  NA       
    DOFINANSOWANIE  ZADAŃ 1 415 202 1 415 202 400 161 28,3%
    WŁASNYCH  GMINY        
V. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII  EUROPEJSKIEJ 48 985 663 48 985 663 0 0,0%
       
VI. DOTACJE  NA  ZADANIA  ZLECONE        
      Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  13 606 022 13 606 022 3 224 274 23,7%
      RZĄDOWEJ        
         
 PRZYCHODY 45 850 881 47 175 716 14 833 412 31,4%
         
         
  WYDATKI   BUDŻETOWE  -  RAZEM 196 265 909 197 998 523 28 608 123 14,4%
         
 VIII.  WYDATKI  WŁASNE 182 659 887 184 392 501 25 590 578 13,9%
z  tego  :        
Wydatki  bieżące 97 036 024 98 878 138 24 157 510 24,43%
w tym :    na obsługę długu 805 735 805 735 13 825 1,72%
Wydatki  majątkowe 85 623 863 85 514 363 1 433 068 1,68%
       
 IX.  WYDATKI  DOTYCZĄCE   ZADAŃ       
        ZLECONYCH   Z   ZAKRESU     13 606 022 13 606 022 3 017 545 22,2%
        ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ        
         
 ROZCHODY 17 970 056 17 970 056 207 019 1,2%
         
         
  WYDATKI   +   ROZCHODY  214 235 965 215 968 579 28 815 142 13,3%
         
         
      DEFICYT    /   NADWYŻKA -27 880 825 -29 205 660 3 467 897 -
         

 


Informacja o kwocie długu Gminy Będzin
WYSZCZEGÓLNIENIE na dzień 31.03.2007 rok
Zobowiżania wg tytułów dłużnych:  
kredytów 901 240
pożyczek 399 133
wyemitowanych papierów wartościowych 17 470 000
Razem 18 770 373
Będzin dn. 27 kwietnia  2007 roku


Wykaz udzielonych poręczeń
1. Poręczenie pożyczki do wysokości 350.000 zł zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów.   Na dzień 31.03.2007r. kwota zobowiązań wynosi 41.963 zł.
2. Poręczenie kredytu do wysokości 628.000 zł zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów. Na dzień 31.03.2007r. kwota zobowiązań wynosi 97.377 zł.
3. Poręczenie do wysokości 845.000 zł na zabezpieczenie  kredytu przeznaczonego                                                                                                                                                  na realizację przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach                                      osiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Małobądzkie
4. Poręczenie w  kwocie 668.509 zł na zabezpieczenie wykonania umowy realizowanej przez Zagłebiowską Agencję Rozwoju S.A. w sprawie dofinansowania projektu "Nowe kwalifikacje - szansą dla zagrożonych utratą zatrudnienia"
Będzin dn. 27 kwietnia 2007 roku

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I kwartał 2007 roku (zbiorcze zestawienie+dług)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.05.2007 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.05.2008 09:36