Będzin, dnia 12 listopada 2020 roku

BRM.0002.XXVIII.2020

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) zwołuję na dzień 19 listopada 2020 roku (czwartek) na godzinę 13:00 XXVIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok:

 5. przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

 6. przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

 7. dyskusja,

 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 10. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Gzichowskiej w Będzinie,

 11. zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

 12. zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020 – 2030,

 13. określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2021 roku.

 14. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 15. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.11.2020 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.11.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.11.2020 09:55