Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

 1. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, I piętro, pokój nr 116-121; tel. +48 267 9 200, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 215, 191, 151, 161, 197, 155 e-mail: promocja@um.bedzin.pl
 2. Naczelnik Wydziału - pokój nr 116, I piętro, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 132 +48 267 9 132
   

Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 1. W zakresie promocji:

 1. kształtowanie wizji i wizerunku Gminy;

 2. tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjnych, w tym: monitorowanie ich realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie określonego zadania;

 3. współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym: samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie promocji;

 4. kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku;

 5. organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne);

 6. tworzenie bazy danych niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz wykonywanie opracowań własnych;

 7. realizowanie projektów wydawniczych.

 

 1. Realizowanie zadań związanych z całokształtem komunikacji społecznej i PR,
  w tym m. in.:

 1. przygotowywanie informacji, komunikatów, serwisów informacyjnych na potrzeby mediów;

 2. zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie terytorialnym i Gminie, rozpowszechnianie działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego;

 3. bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, lokalnymi podmiotami i instytucjami;

 4. doskonalenie metod i narzędzi związanych z kreowaniem wizerunku Urzędu;

 5. utrzymywanie i doskonalenie współpracy z przedstawicielami mediów;

 6. wykorzystywanie technik przekazu elektronicznego, w tym prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych i dystrybuowanie informacji);

 7. organizowanie spotkań dziennikarskich;

 8. nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Kultury w Będzinie w zakresie organizacyjnym, finansowym i merytorycznym związanym z samorządowym miesięcznikiem informacyjnym „Aktualności Będzińskie”.

   

 1. W zakresie kultury:

 1. opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i ich organizacja;

 2. współpraca, koordynowanie działalności oraz nadzór nad podlegającymi im instytucjami kultury, tj.:

 1. Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną,

 2. Ośrodkiem Kultury,

 3. Muzeum Zagłębia,

 4. Teatrem Dzieci Zagłębia;

 1. udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie miasta przez instytucje kultury;

 2. współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury
  i organizacje pozarządowe;

 3. współorganizacja uroczystości związanych ze świętami państwowymi oraz lokalnymi;

 4. współpraca z twórcami w zakresie działalności kulturalnej;

 5. prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przyznawaniem nagród, wyróżnień Miasta Będzina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury;

 6. prowadzenie ewidencji opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie Gminy (wprowadzanie nowych kart, uaktualnianie istniejących);

 7. prowadzenie rejestru instytucji kultury;

 8. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia imprez artystycznych
  lub rozrywkowych na terenie Gminy;

 9. wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

   

 1. W zakresie sportu:

 1. współpraca, koordynowanie działalności oraz nadzór nad podlegającymi im jednostkami organizacyjnymi Gminy, tj.:

 1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,

 2. Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym,

 3. Miejskim Klubem Sportowym Będzin SA,

 4. Będzin Arena SA;

 1. dbałość o rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

 2. propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną;

 3. dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka;

 4. propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego;

 5. współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;

 6. prowadzenie ewidencji pól biwakowych;

 7. prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia.

   

 1. Nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery kultury, sportu, kultury fizycznej i turystyki z wyłączeniem nadzoru merytorycznego nad samorządowym miesięcznikiem informacyjnym „Aktualności Będzińskie”.

 2. Opracowanie i realizacja zadań wynikających z programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz współdziałanie przy realizacji zadań.

 3. Koordynacja i organizacja działań Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych;

 2. aktywizacja osób starszych poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych;

 3. organizacja okolicznościowych spotkań kulturalnych, poetyckich, muzycznych w celu integracji środowiska seniorów.


       8. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.12.2020 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.12.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:21.12.2020 14:05