Nr zamówienia WOŚiGK.271.2.2021                                                       Będzin, dnia 11.01.2021 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
130 000 PLN

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Adres do korespondencji:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20

tel. 32 267 91 56

ekologia@um.bedzin.pl


 

II. Przedmiot zamówienia – usługa: Wycinka drzew na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie

KOD CPV:

77211400-6 Usługi wycinania drzew

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z wycinką drzew metodą alpinistyczną (sekcyjnie) na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie wraz ze sprzedażą drewna.

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 oraz załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 26.02.2021 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę na terenie ogrodu/parku zabytkowego, lub innej formie zieleni wpisanej do rejestru zabytków polegające na usuwaniu drzew za kwotę minimum 20 000,00 zł brutto;

 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

a) co najmniej jedną osobą do kierowania pracami przy zabytkach będącymi parkami:

- która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

b) co najmniej jedną osobą do wykonywania prac technicznych przy zabytkach będącymi parkami:

- posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy,

albo

- posiadającą wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni,

albo

- która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

 

Osoba kierująca pracami przy zabytkach będących parkami może być jednocześnie osobą do wykonywania prac technicznych przy zabytkach będącymi parkami.

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, posiadaną wiedzę i doświadczenie i dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykaz), wykaz zrealizowanych usług, dyplomy ukończenia szkoły, uprawnienia, referencje lub inne dokumenty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg. formuły; „spełnia-nie spełnia”.


 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego „wykaz osób i zrealizowanych usług”.

4. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie zrealizowanych usług.

5. Kopie niezbędnych uprawnień, badań, szkoleń, dyplomów ukończenia szkół osób wyznaczonych do realizacji prac zgodnie z wykazem osób.

 

IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

100% cena.

 

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca składając ofertę jest związany złożoną ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni.

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego e-mailem (skan dokumentów) na adres: ekologia@um.bedzin.pl

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2021 r. Godz. 14:00.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Żaneta Krasoń – tel.: 32 267 91 56

 

ZAMIESZCZONO DNIA 15.01.2021 :

  • Do wszystkich Wykonawców 1 (treść w załączniku)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Wycinka drzew na terenie zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.01.2021 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:11.01.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.01.2021 08:54