Porządek

BRM 0052/VIII/07                                                                              Będzin, 21 maja  2007 r.

 


                                                                                             Szanowny Pan Radny
                                                                                             Szanowna Pani Radna

               Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 maja 2007 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 VIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Dzień Samorządu Terytorialnego w Będzinie.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina z uwzględnieniem Dworca PKP:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej w Będzinie przez Przewodniczącego Komisji Jerzego Bełdowskiego,
  3/ dyskusja.
 9. Przygotowanie Będzina do jubileuszu 650 - lecia miasta:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
  2/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
  i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem,
  3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
  4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
  5/ przeniesień między wydatkami w budżecie miasta na 2007 rok,
  6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ul. Jesionowej - Topolowej,
  7/ przeniesienia wydatków miedzy zadaniami w GFOŚiGW na 2007 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                            Waldemar Szydło

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.05.2007 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.06.2007 10:50